Obra nova

Serveis

OBRA NOVA

QUÈ ÉS LA INSPECCIÓ TÈCNICA DE L’EDIFICI?

La Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE) és una inspecció obligatòria que han de passar tots els edificis d’habitatges plurifamiliars en els terminis establerts per la reglamentació. El tècnic realitza una inspecció visual dels elements comuns de l’edifici (estructura, construcció i instal·lacions comunitàries) i emet un informe identificant les possibles lesions i valorant el seu estat de conservació.

 

En base a aquest informe, la Generalitat atorgarà un Certificat d’Aptitud, que té una validesa de 10 anys. La data límit per sol·licitar aquest Certificat d’Aptitud és en funció de l’any de construcció de l’immoble. Per a la seva obtenció pot ser necessària la reparació de les lesions identificades, en funció de la seva gravetat.

PROCEDIMENT PER REALITZAR LA ITE

  1. Inspecció tècnica visual dels elements comuns de l’edifici que fa un tècnic competent sota l’encàrrec de la Propietat.Al tractar-se d’una inspecció visual no es realitzen cales ni es destrueix cap element de l’immoble per dur a terme la inspecció.
  2. Redacció de l’Informe de la InspeccióTècnica de l’Edifici (IITE) per part del mateix tècnic.
  3. Emissió del Certificat d’Aptitud (CA) per part de l’Administració.
  4. En funció del tipus de deficiències de l’informe IITE: la redacció d’Informes de Verificacióper part d’un tècnic que acreditin que el Certificat d’aptitud manté la seva vigència.
  5. Si l’edifici té deficiències: elaboració d’un Programa de Rehabilitació per a la sevareparació, supervisat per un tècnic.
  6. Formalització del llibre de l’edifici per part de la Propietat.

QUINS EDIFICIS HAN DE PASSAR LA ITE?

  • Edificis plurifamiliars d’habitatges i determinats habitatges unifamiliars, tots ellsde més de 45 anys d’antiguitat. Pel que fa als habitatges unifamiliars estan exemptsde la inspecció aquells que tinguin la seva edificacióprincipal separada 1,5 metres o mésde la via pública, de zones d’ús públic i de les finques adjacents.
  • Edificis o habitatges dels edificis que es vulguin acollir a programes públics de foment dela rehabilitació
  • Quan ho determinin els programes o les ordenances locals.

 

EN QUÈ EL PODEM AJUDAR?

Hem realitzat més de 200 Inspeccions Tècniques d’Edificis en l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el que equival a haver inspeccionat a més de 3900 entitats.

Tenim una àmplia experiència assistint a comunitats de propietaris i administradors de finques realitzant aquesta tasca.

MÉS INFORMACIÓ

Per més informació poden consultar els següents enllaços: